Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Obchodné podmienky fabka.sk

Obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou FABKA s.r.o. , (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.fabka.sk (ďalej len obchod). 
Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. 


Elektronicka objednávka musí obsahovat informácie o kupujúcom, to znamená: meno, presnú adresu { ak sa tovar berie na firmu, tak IČO a DIČ }, telefónne číslo a mailovú adresu, ďalej názov objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovú cenu objednávky, spracovanú systémom obchodu. 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri vyplňovaní objednávky. 

Po prijati objednávky obdrží kupujúcirekapitulačný email.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy.

 • Kupujúcije povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, s ktorou je kupujúci oboznámený už pri vyplňovaní objednávky pred jej potvrdením.
 • Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu - do termínu expedovania tovaru – do 11,00 hod. ( Po 11,00 hodine začne prevádzkovateľ objednávku realizovať.)
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní od uzatvorenia v zmysle § 12 zákona č.108/2000 Z.z.. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa kupujúci zaväzuje vrátiť prevádzkovateľovi tovar bez závad a nepoškodený.


Prevádzkovateľ
 prevezme iba nepoškodený tovar a zaväzuje sa vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku nákladov spojených s realizáciou objednávky, najnekôr do 15 dní od odstúpenia zmluvy. 

Ak nie je na dodacom alebo záručnom liste uvedené inak, je záruka na dodaný tovar je 24 mesiacov. Záručná doba na dodaný tovar začína dňom vystavenia daňového dokladu a záručného listu a predlžuje sa o dobu, cez ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za iný kus (prípadne typ) sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamačnom jednaní. Kupujúci dostane reklamačný protokol, kde bude uvedené nové výrobné číslo. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného protokolu. 

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou.
 • Opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené jeho bežným používaním .
 • Ak vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.
 • Neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • Tovar bol poškodený živlami .
 • Tovar bol poškodený nevhodne zvolenou alebo zanedbanou údržbou.

 

K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru a tiež sprievodný list s popisom reklamácie. 

Postup pri reklamáci:

Kontaktujte nás. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. 

Ochrana osobných údajov

Všetky údaje, ktoré sú uvedené v objednávke a pri registrácii slúžia len pre správne doručenie objednaného tovaru, podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z., nebude s nimi nakladané iným spôsobom a nebudú poskytnuté tretej strane.

Dodacie podmienky 

 • Po potvrdení Vašej objednávky bude objednaný tovar expedovaný prepravnou spoločnosťou zo skladu na zberné miesto, odkiaľ bude do 24 hodín expedovaný kupujúcemu.
 • Dopravu zabezpečuje špecializovaná dopravná spoločnosť. 
 • Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim. 
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho predávajúcim. 
 • Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený, musí túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. 
 • V prípade zistenia poškodenia tovaru kupujúci vyhotový záznam o poškodení tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
 • Na základe tohto záznamu doručeného predávajúcemu, následne predávajúci po dohode s kupujúcim mu zabezpečí zaslanie nového tovaru.
 • Po prevzatí nepoškodeného tovaru kupujúci zaplatí sumu uvedenú na faktúre pracovníkovi prepravnej spoločnosti.
 • Pracovnik prepravnej spoločnosti odovzdá kupujúcemu doklad o zaplatení tovaru.
 • Vlastnícke právo na tovar vzniká kupujúcemu po zaplatení celej sumy na faktúre.